Cuộc bầu cử 9 trong 1. Quốc Dân Đảng chiếm 15 ghế . Đảng Dân Tiến chiếm 6 ghế

Kết quả cuộc bầu cử 9 trong 1 đã được công bố, trong 6 đô thị, ngoài thành phố Đài Bắc, đương nhiệm thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết và ứng viên Quốc Dân Đảng Đinh Thủ Trung vẫn chưa phân thắng bại ra, Đảng Dân Tiến chỉ giữ được thành phố Đào Viên và thành phố Đài Nam, còn thành phố Tân Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng đều lọt vào tay của Quốc Dân Đảng. Toàn Đài Loan có 22 huyện thị, Đảng Dân Tiến chỉ giành được 6 huyện thị.

Kết quả bầu cử của 16 huyện thị khác cũng đang dần dần được công bố, tuyên bố đắc cử sớm nhất là huyện Liên Giang, ứng viên huyện trưởng huyện Liên Giang thuộc Quốc Dân Đảng ông Lưu Tăng Ứng đã tự tuyên bố thắng cử vào lúc 5 giờ hơn. Tiếp đó là ứng cử huyện trưởng huyện Kim Môn, huyện trưởng huyện Đài Đông, huyện trưởng huyện Hoa Liên, huyện trưởng huyện Miêu Lật, huyện trưởng huyện Nam Đầu, huyện trưởng huyện Vân Lâm, thị trưởng thành phố Gia Nghĩa cũng lần lượt tự tuyên bố đắc cử.

Lệ Phương