Giới thiệu cuộc bầu cử 9 trong 1

  • Cuộc bầu cử nhân viên công chức địa phương năm 2018, gồm có :

1/Thị trưởng thành phố trực thuộc trung ương

2/Nghị viên Hội đồng thành phố trực thuộc trung ương

3/Trưởng khu phố Thành phố trực thuộc trung ương

4/Trưởng khu Dân tộc nguyên trú vùng núi trực thuộc trung ương và Dân biểu khu Dân tộc nguyên trú vùng núi trực thuộc trung ương

5/Huyện thị trưởng

6/Nghị viên Hội đồng Huyện thị

7/Xã trưởng, Trưởng thị trấn, Trưởng thị xã

8/Dân biểu Xã, Thị trấn, Thị xã

9/Thôn trưởng, Trưởng khu phố

  • Cuộc bầu cử nhân viên công chức địa phương năm 2018 sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu vào thứ Bảy ngày 24/11/2018, Thời gian bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến hết 4 giờ chiều.