เลือกตั้งไต้หวัน 11 ม.ค. 63 มีผู้มีสิทธิรวม 19.31 ล้านคน นิวไทเปเยอะสุด

446

การเลือกตั้ง ปธน. และ ส.ส. ไต้หวัน ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11  ม.ค. 2563 คณะกรรมการเลือกตั้งไต้หวันได้ประกาศจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในส่วนของการเลือกตั้ง ปธน. มีจำนวนรวม 19 ล้าน 311,105 คน เพิ่มขึ้นถึง 5.28 แสนคน จากการเลือกตั้งคราวที่แล้ว โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่นครนิวไทเป มากที่สุด ถึง 3,321,459 คน นครเกาสง 2,299,558 คน เป็นอันดับ 2 นครไทจง 2,251,064 คน เป็นอันดับ 3 ส่วนกรุงไทเปมีผู้มีสิทธิรวม 2,167,264 คน เป็นอันดับ 4

ประกาศดังกล่าวได้ระบุสัดส่วนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยแบ่งตามอายุ ผู้มีสิทธิมากที่สุดเป็นผู้อยู่ในวัย 40-49 ปี จำนวน 3,743,492 คน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว 130,249 คน ในขณะที่กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือวัยระหว่าง 60-69 ปี มีจำนวนรวม 3,035,169 คน เพิ่มขึ้นถึง 532,587 คน ส่วนกลุ่มที่มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดคือกลุ่มวัย 90 ปีขึ้นไป มีจำนวน 141,275 คน เพิ่มขึ้น 34,766 คน

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน โดยมีจำนวน 19 ล้าน 312,105 คน มากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในส่วนของการเลือกตั้ง ปธน. 1,000 คน เนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งระบุให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปธน. จะต้องมีชื่อในสำมะโนประชากรติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำมะโนประชากรอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป