Huyện Gia Nghĩa

Số 1
Vương Dục Mẫn
KMT
Số 2
Ông Chương Lương
DPP

Thành phố Đài Nam

Số 1
Hứa Trung Tín
NONE
Số 2
Lâm Nghĩa Phong
NONE
Số 3
Tạ Long Giới
KMT
Số 4
Ngô Bỉnh Huy
NONE
Số 5
Huỳnh Vỹ Triết
DPP

Thành phố Cao Hùng

Số 1
Trịnh Vũ Tường
NONE
Số 2
Tăng Doãn Lệ
NONE
Số 3
Kha Chí Ân
KMT
Số 4
Trần Kỳ Mại
DPP

Huyện Bình Đông

Số 1
Chiêm Trí Quân
NPP
Số 2
Tô Thanh Tuyền
KMT
Số 3
Chu Xuân Mễ
DPP

Thành phố Gia Nghĩa

Do ứng cử viên Huỳnh Thiệu Thông qua đời, Ủy ban Bầu cử Trung ương thông báo, cuộc bầu cử thị trưởng Gia Nghĩa sẽ được tổ chức riêng vào ngày 18/12.

Số 1
Huỳnh Mẫn Huệ
KMT
Số 2
Thái Tùng Ích
NONE
Số 3
Huỳnh Thiệu Thông
NONE
Số 4
Trần Thái Sơn
NONE
Số 5
Huỳnh Hoành Thành
NONE
Số 6
Lý Tuấn Ấp
DPP