Thành phố Cơ Long

Số 1
Tạ Quốc Lương
KMT
Số 2
Trần Vi Trọng
NPP
Số 3
Thái Thích Ứng
DPP
Số 4
Tăng Quốc Dân
NONE
Số 5
Hoàng Hy Hiền
NONE

Thành phố Đài Bắc

Số 1
Trương Gia Hào
台灣動物保護黨
Số 2
Vương Văn Quyên
NONE
Số 3
Trịnh Khuông Vũ
NONE
Số 4
Huỳnh Thánh Phong
台澎黨
Số 5
Đồng Văn Huân
NONE
Số 6
Tưởng Vạn An
KMT
Số 7
Tô Hoán Trí
台灣維新
Số 8
Huỳnh San San
NONE
Số 9
Thi Phụng Tiên
NONE
Số 10
Đường Tân Dân
NONE
Số 11
Tạ Lập Khang
NONE
Số 12
Trần Thời Trung
DPP

Thành phố Tân Bắc

Số 1
Lâm Gia Long
DPP
Số 2
Hầu Hữu Nghi
KMT

Thành phố Đào Viên

Số 1
Trương Thiện Chính
KMT
Số 2
Lại Hương Linh
TPP
Số 3
Trịnh Vận Bằng
DPP
Số 4
Trịnh Bảo Thanh
NONE

Thành phố Tân Trúc

Số 1
Huỳnh Nguyên Phủ
NONE
Số 2
Cung Vĩ Luân
NONE
Số 3
Lâm Canh Nhân
KMT
Số 4
Lý Kí Quần
NONE
Số 5
Thẩm Tuệ Hồng
DPP
Số 6
Cao Hồng An
TPP

Huyện Tân Trúc

Số 1
Huỳnh Tú Long
NONE
Số 2
Phạm Chấn Quỹ
NONE
Số 3
Chu Giang Kiệt
DPP
Số 4
Dương Văn Khoa
KMT
Số 5
Lưu Phục Lam
NONE