Huyện Miêu Lật

Số 1
Chung Đông Cẩm
NONE
Số 2
Tạ Phúc Hoằng
KMT
Số 3
Ngô Thịnh Thánh
NONE
Số 4
Từ Định Trinh
DPP
Số 5
Tống Quốc Đỉnh
NPP

Thành phố Đài Trung

Số 1
Trần Mỹ Phi
NONE
Số 2
Thái Kỳ Xương
DPP
Số 3
Lư Tú Yến
KMT

Huyện Chương Hóa

Số 1
Vương Huệ Mỹ
KMT
Số 2
Huỳnh Tú Phương
DPP
Số 3
Tiêu Nhân Chính
NONE

Huyện Vân Lâm

Số 1
Trương Lệ Thiện
KMT
Số 2
Lưu Kiến Quốc
DPP
Số 3
Lâm Giai Du
NONE

Huyện Nam Đầu

Số 1
Thái Bồi Tuệ
DPP
Số 2
Hứa Thục Hoa
KMT
Số 3
Vương Vĩnh Khánh
NONE